ارسال ابلاغیه های معاونت نظارت بر ناشران در خصوص پرداخت به موقع سود سهام تعلق گرفته به سبدهای اختصاصی تحت مدیریت سبدگردانها و صندوقهای سرمایه گذاری

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4